logo-big

NAS so với FTT so sánh

Hiện không có

Về NAS

 • Tên: Nebulas

 • Biểu tượng: NAS

 • Nguồn cung lưu thông: 63 431 993 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 203

 • Lưu lượng trong 24h qua: 105 394,77 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,36 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,4 %

Về FTT

 • Tên: FTX Token

 • Biểu tượng: FTT

 • Nguồn cung lưu thông: 328 895 110 $

 • Nguồn cung tối đa: 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc: 209

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 576 747,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan