logo-big

WIN sang AAC Giao dịch

Hiện không có

Về WinToken

 • Tên: WinToken

 • Biểu tượng: WIN

 • Nguồn cung lưu thông: 0 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 0

 • Lưu lượng trong 24h qua: 23 271 944 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,5 %

Về Acute Angle Cloud

 • Tên: Acute Angle Cloud

 • Biểu tượng: AAC

 • Nguồn cung lưu thông: 250 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2 091

 • Lưu lượng trong 24h qua: 39 041 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,53 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -5,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,86 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp