WAVES sang USDN Giao dịch

Hiện không có

Về Waves

 • Tên Waves

 • Biểu tượng WAVES

 • Nguồn cung lưu thông 109 046 200 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 72

 • Lưu lượng trong 24h qua 191 278 390 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,06 %

Về Neutrino USD

 • Tên Neutrino USD

 • Biểu tượng USDN

 • Nguồn cung lưu thông 701 978 440 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 70

 • Lưu lượng trong 24h qua 2 537 266 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,09 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,08 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp