UTK sang CTC Giao dịch

Hiện không có

Về Utrust

 • Tên Utrust

 • Biểu tượng UTK

 • Nguồn cung lưu thông 470 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 324

 • Lưu lượng trong 24h qua 7 864 718 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,78 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 10 %

Về Creditcoin

 • Tên Creditcoin

 • Biểu tượng CTC

 • Nguồn cung lưu thông 207 254 280 $

 • Nguồn cung tối đa 2 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 297

 • Lưu lượng trong 24h qua 3 272 558 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -2 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp