TRX sang SOUL Giao dịch

Hiện không có

Về Tron

 • Tên Tron

 • Biểu tượng TRX

 • Nguồn cung lưu thông 92 403 503 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 16

 • Lưu lượng trong 24h qua 393 496 190 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,9 %

Về Phantasma

 • Tên Phantasma

 • Biểu tượng SOUL

 • Nguồn cung lưu thông 106 514 230 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 478

 • Lưu lượng trong 24h qua 294 543 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,74 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 10 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp