RUNE sang ZEC Giao dịch

Hiện không có

Về THORChain

 • Tên THORChain

 • Biểu tượng RUNE

 • Nguồn cung lưu thông 330 688 060 $

 • Nguồn cung tối đa 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 59

 • Lưu lượng trong 24h qua 113 571 260 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,32 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 3,7 %

Về Zcash

 • Tên Zcash

 • Biểu tượng ZEC

 • Nguồn cung lưu thông 15 059 525 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 50

 • Lưu lượng trong 24h qua 86 323 828 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 5,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,2 %

So với các cặp