ROSE sang BTM Giao dịch

Hiện không có

Về Oasis Network

 • Tên Oasis Network

 • Biểu tượng ROSE

 • Nguồn cung lưu thông 5 027 383 200 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 90

 • Lưu lượng trong 24h qua 52 740 790 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,66 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -14 %

Về Bytom

 • Tên Bytom

 • Biểu tượng BTM

 • Nguồn cung lưu thông 1 764 630 300 $

 • Nguồn cung tối đa 2 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 614

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 520 789 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,88 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -3,2 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp