OM sang SOUL Giao dịch

Hiện không có

Về MANTRA DAO

 • Tên MANTRA DAO

 • Biểu tượng OM

 • Nguồn cung lưu thông 500 205 030 $

 • Nguồn cung tối đa 888 888 890 $

 • Xếp hạng cmc 558

 • Lưu lượng trong 24h qua 2 742 742 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -11 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -13 %

Về Phantasma

 • Tên Phantasma

 • Biểu tượng SOUL

 • Nguồn cung lưu thông 106 514 230 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 505

 • Lưu lượng trong 24h qua 296 293 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -9,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -17 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp