NXM sang RSR Giao dịch

Hiện không có

Về NXM

 • Tên NXM

 • Biểu tượng NXM

 • Nguồn cung lưu thông 6 553 731 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 216

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 799 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,32 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5,5 %

Về Reserve Rights

 • Tên Reserve Rights

 • Biểu tượng RSR

 • Nguồn cung lưu thông 42 302 324 000 $

 • Nguồn cung tối đa 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 114

 • Lưu lượng trong 24h qua 34 892 074 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,56 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -5,9 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp