logo-big

NRG sang STRAT Giao dịch

Hiện không có

Về Energi

 • Tên: Energi

 • Biểu tượng: NRG

 • Nguồn cung lưu thông: 58 816 587 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 674

 • Lưu lượng trong 24h qua: 187 046 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,32 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,86 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 18 %

Về Stratis

 • Tên: Stratis

 • Biểu tượng: STRAT

 • Nguồn cung lưu thông: 143 853 310 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 278

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 021 854 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,83 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp