NEXO sang DOT Giao dịch

Hiện không có

Về Nexo

 • Tên Nexo

 • Biểu tượng NEXO

 • Nguồn cung lưu thông 560 000 010 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 96

 • Lưu lượng trong 24h qua 11 049 876 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4 %

Về Polkadot

 • Tên Polkadot

 • Biểu tượng DOT

 • Nguồn cung lưu thông 1 104 798 500 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 10

 • Lưu lượng trong 24h qua 331 710 200 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,8 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp