logo-big

MFT sang TRX Giao dịch

Hiện không có

Về Mainframe

 • Tên: Mainframe

 • Biểu tượng: MFT

 • Nguồn cung lưu thông: 10 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 316

 • Lưu lượng trong 24h qua: 57 569 437 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 18 %

Về Tron

 • Tên: Tron

 • Biểu tượng: TRX

 • Nguồn cung lưu thông: 92 153 046 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 16

 • Lưu lượng trong 24h qua: 188 243 910 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,36 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,1 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp