MANA sang BTT Giao dịch

Hiện không có

Về Decentraland

 • Tên Decentraland

 • Biểu tượng MANA

 • Nguồn cung lưu thông 1 852 429 200 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 36

 • Lưu lượng trong 24h qua 153 917 200 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,59 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,9 %

Về BitTorrent

 • Tên BitTorrent

 • Biểu tượng BTT

 • Nguồn cung lưu thông 990 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 211

 • Lưu lượng trong 24h qua 103 747 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,83 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 11 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp