logo-big

XEM so với XVG so sánh

Hiện không có

Về XEM

 • Tên: NEM

 • Biểu tượng: XEM

 • Nguồn cung lưu thông: 9 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 9 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 92

 • Lưu lượng trong 24h qua: 10 980 113 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,7 %

Về XVG

 • Tên: Verge

 • Biểu tượng: XVG

 • Nguồn cung lưu thông: 16 512 770 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 16 555 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 340

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 110 541 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,54 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan