logo-big

KCS sang HIVE Giao dịch

Hiện không có

Về KuCoin Token

 • Tên: KuCoin Token

 • Biểu tượng: KCS

 • Nguồn cung lưu thông: 98 379 861 $

 • Nguồn cung tối đa: 170 118 640 $

 • Xếp hạng cmc: 61

 • Lưu lượng trong 24h qua: 534 135 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,44 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,9 %

Về Hive

 • Tên: Hive

 • Biểu tượng: HIVE

 • Nguồn cung lưu thông: 470 924 770 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 134

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 043 821 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,74 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp