ITC sang ELA Giao dịch

Hiện không có

Về IoT Chain

 • Tên IoT Chain

 • Biểu tượng ITC

 • Nguồn cung lưu thông 87 214 657 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 1 503

 • Lưu lượng trong 24h qua 238 241 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 3,4 %

Về Elastos

 • Tên Elastos

 • Biểu tượng ELA

 • Nguồn cung lưu thông 20 346 868 $

 • Nguồn cung tối đa 28 220 000 $

 • Xếp hạng cmc 433

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 337 418 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 21 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp