logo-big

HBAR sang AAC Giao dịch

Hiện không có

Về Hedera Hashgraph

 • Tên: Hedera Hashgraph

 • Biểu tượng: HBAR

 • Nguồn cung lưu thông: 22 968 168 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 38

 • Lưu lượng trong 24h qua: 12 908 586 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,17 %

Về Acute Angle Cloud

 • Tên: Acute Angle Cloud

 • Biểu tượng: AAC

 • Nguồn cung lưu thông: 250 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2 085

 • Lưu lượng trong 24h qua: 15 341 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,4 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp