logo-big

GTO sang BNB Giao dịch

Hiện không có

Về Gifto

 • Tên: Gifto

 • Biểu tượng: GTO

 • Nguồn cung lưu thông: 999 271 530 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 596

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 851 452 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,56 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,38 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,26 %

Về Binance coin

 • Tên: Binance coin

 • Biểu tượng: BNB

 • Nguồn cung lưu thông: 161 337 260 $

 • Nguồn cung tối đa: 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 5

 • Lưu lượng trong 24h qua: 848 257 080 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,49 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,1 %

GTO sang BNB Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp