EVX sang MDS Giao dịch

Hiện không có

Về Everex

 • Tên Everex

 • Biểu tượng EVX

 • Nguồn cung lưu thông 22 700 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 1 920

 • Lưu lượng trong 24h qua 5 864 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 11 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -7,1 %

Về MediShares

 • Tên MediShares

 • Biểu tượng MDS

 • Nguồn cung lưu thông 1 310 099 600 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 1 728

 • Lưu lượng trong 24h qua 14 560 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -9,8 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp