logo-big

ETN sang DOT Giao dịch

Hiện không có

Về Electroneum

 • Tên: Electroneum

 • Biểu tượng: ETN

 • Nguồn cung lưu thông: 17 929 309 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 348

 • Lưu lượng trong 24h qua: 112 768 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,43 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4 %

Về Polkadot

 • Tên: Polkadot

 • Biểu tượng: DOT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 120 823 700 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 11

 • Lưu lượng trong 24h qua: 395 719 870 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,91 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,5 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp