DOT sang ICX Giao dịch

Hiện không có

Về Polkadot

 • Tên Polkadot

 • Biểu tượng DOT

 • Nguồn cung lưu thông 1 106 062 400 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 10

 • Lưu lượng trong 24h qua 718 409 510 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 17 %

Về ICON

 • Tên ICON

 • Biểu tượng ICX

 • Nguồn cung lưu thông 919 483 100 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 114

 • Lưu lượng trong 24h qua 18 054 922 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,31 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 11 %

DOT sang ICX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp