logo-big

CRO sang POND Giao dịch

Hiện không có

Về Cronos

 • Tên: Cronos

 • Biểu tượng: CRO

 • Nguồn cung lưu thông: 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc: 28

 • Lưu lượng trong 24h qua: 29 574 767 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,5 %

Về Marlin

 • Tên: Marlin

 • Biểu tượng: POND

 • Nguồn cung lưu thông: 5 033 753 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 363

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 624 738 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,9 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp