logo-big

CRO sang OXT Giao dịch

Hiện không có

Về Cronos

 • Tên: Cronos

 • Biểu tượng: CRO

 • Nguồn cung lưu thông: 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc: 29

 • Lưu lượng trong 24h qua: 15 091 209 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -8 %

Về Orchid

 • Tên: Orchid

 • Biểu tượng: OXT

 • Nguồn cung lưu thông: 690 690 080 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 308

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 330 849 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,13 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp