CRO sang GO Giao dịch

Hiện không có

Về Crypto.com Coin

 • Tên Crypto.com Coin

 • Biểu tượng CRO

 • Nguồn cung lưu thông 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc 25

 • Lưu lượng trong 24h qua 16 767 672 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,4 %

Về GoChain

 • Tên GoChain

 • Biểu tượng GO

 • Nguồn cung lưu thông 1 186 851 700 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 745

 • Lưu lượng trong 24h qua 440 905 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 12 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp