COTI sang NIX Giao dịch

Hiện không có

Về COTI

 • Tên COTI

 • Biểu tượng COTI

 • Nguồn cung lưu thông 1 108 644 000 $

 • Nguồn cung tối đa 2 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 181

 • Lưu lượng trong 24h qua 7 499 798 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,5 %

Về NIX

 • Tên NIX

 • Biểu tượng NIX

 • Nguồn cung lưu thông 49 238 466 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 1 960

 • Lưu lượng trong 24h qua 0 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 16 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp