logo-big

CHAT sang GVT Giao dịch

Hiện không có

Về ChatCoin

 • Tên: ChatCoin

 • Biểu tượng: CHAT

 • Nguồn cung lưu thông: 690 000 640 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 552

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 270 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,78 %

Về Genesis Vision

 • Tên: Genesis Vision

 • Biểu tượng: GVT

 • Nguồn cung lưu thông: 4 426 883 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 610

 • Lưu lượng trong 24h qua: 0 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -15 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp