CHAT sang CRO Giao dịch

Hiện không có

Về ChatCoin

 • Tên ChatCoin

 • Biểu tượng CHAT

 • Nguồn cung lưu thông 690 000 640 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 1 571

 • Lưu lượng trong 24h qua 138 449 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5,6 %

Về Crypto.com Coin

 • Tên Crypto.com Coin

 • Biểu tượng CRO

 • Nguồn cung lưu thông 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc 25

 • Lưu lượng trong 24h qua 23 328 499 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,66 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,6 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp