CHAT sang AVAX Giao dịch

Hiện không có

Về ChatCoin

 • Tên ChatCoin

 • Biểu tượng CHAT

 • Nguồn cung lưu thông 690 000 640 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 1 583

 • Lưu lượng trong 24h qua 78 710 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,73 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -10 %

Về Avalanche

 • Tên Avalanche

 • Biểu tượng AVAX

 • Nguồn cung lưu thông 284 475 740 $

 • Nguồn cung tối đa 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 12

 • Lưu lượng trong 24h qua 799 221 330 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 7,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 16 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp