CAKE sang REV Giao dịch

Hiện không có

Về PancakeSwap

 • Tên PancakeSwap

 • Biểu tượng CAKE

 • Nguồn cung lưu thông 143 529 150 $

 • Nguồn cung tối đa 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 71

 • Lưu lượng trong 24h qua 54 482 103 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,55 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5,4 %

Về Revain

 • Tên Revain

 • Biểu tượng REV

 • Nguồn cung lưu thông 85 061 486 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 267

 • Lưu lượng trong 24h qua 475 620 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,6 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp