BTS sang MFT Giao dịch

Hiện không có

Về BitShares

 • Tên BitShares

 • Biểu tượng BTS

 • Nguồn cung lưu thông 2 994 550 000 $

 • Nguồn cung tối đa 3 600 570 500 $

 • Xếp hạng cmc 422

 • Lưu lượng trong 24h qua 9 245 473 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,72 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 15 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 26 %

Về Mainframe

 • Tên Mainframe

 • Biểu tượng MFT

 • Nguồn cung lưu thông 10 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 345

 • Lưu lượng trong 24h qua 546 379 180 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 47 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 49 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp