BRG sang WBTC Giao dịch

Hiện không có

Về Bridge Oracle

 • Tên Bridge Oracle

 • Biểu tượng BRG

 • Nguồn cung lưu thông 8 002 167 200 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 363

 • Lưu lượng trong 24h qua 234 554 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,71 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -10 %

Về Wrapped Bitcoin

 • Tên Wrapped Bitcoin

 • Biểu tượng WBTC

 • Nguồn cung lưu thông 240 808 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 18

 • Lưu lượng trong 24h qua 184 550 780 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,59 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp