logo-big

BEAM sang STRAT Giao dịch

Hiện không có

Về Beam

 • Tên: Beam

 • Biểu tượng: BEAM

 • Nguồn cung lưu thông: 129 303 960 $

 • Nguồn cung tối đa: 262 800 000 $

 • Xếp hạng cmc: 599

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 794 718 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 12 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,7 %

Về Stratis

 • Tên: Stratis

 • Biểu tượng: STRAT

 • Nguồn cung lưu thông: 143 853 310 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 278

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 022 321 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,08 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,71 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp