AXS sang BRG Giao dịch

Hiện không có

Về Axie Infinity

 • Tên Axie Infinity

 • Biểu tượng AXS

 • Nguồn cung lưu thông 83 680 589 $

 • Nguồn cung tối đa 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 42

 • Lưu lượng trong 24h qua 146 658 590 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,9 %

Về Bridge Oracle

 • Tên Bridge Oracle

 • Biểu tượng BRG

 • Nguồn cung lưu thông 8 002 167 200 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 370

 • Lưu lượng trong 24h qua 141 592 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,49 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,92 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -4,9 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp