AVAX sang WAX Giao dịch

Hiện không có

Về Avalanche

 • Tên Avalanche

 • Biểu tượng AVAX

 • Nguồn cung lưu thông 284 927 390 $

 • Nguồn cung tối đa 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 12

 • Lưu lượng trong 24h qua 764 873 060 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 18 %

Về Waxp

 • Tên Waxp

 • Biểu tượng WAX

 • Nguồn cung lưu thông 2 125 763 400 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 132

 • Lưu lượng trong 24h qua 18 374 904 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -5,4 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp