THETA so với ICP so sánh

Hiện không có

Về THETA

 • Tên Theta Network

 • Biểu tượng THETA

 • Nguồn cung lưu thông 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 41

 • Lưu lượng trong 24h qua 51 590 831 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,58 %

Về ICP

 • Tên Internet Computer

 • Biểu tượng ICP

 • Nguồn cung lưu thông 254 996 880 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 35

 • Lưu lượng trong 24h qua 72 775 576 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -2,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan