logo-big

STORJ so với NEO so sánh

Hiện không có

Về STORJ

 • Tên: Storj

 • Biểu tượng: STORJ

 • Nguồn cung lưu thông: 412 937 120 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 135

 • Lưu lượng trong 24h qua: 35 121 113 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,45 %

Về NEO

 • Tên: Neo

 • Biểu tượng: NEO

 • Nguồn cung lưu thông: 70 538 831 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 64

 • Lưu lượng trong 24h qua: 109 439 380 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan