logo-big

STEEM so với DAI so sánh

Hiện không có

Về STEEM

 • Tên: Steem

 • Biểu tượng: STEEM

 • Nguồn cung lưu thông: 421 531 960 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 264

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 721 093,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,76 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,8 %

Về DAI

 • Tên: Dai

 • Biểu tượng: DAI

 • Nguồn cung lưu thông: 5 864 085 700 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 12

 • Lưu lượng trong 24h qua: 140 521 160 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,015 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,035 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan