logo-big

FTM so với FIL so sánh

Hiện không có

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 61

 • Lưu lượng trong 24h qua: 158 089 010 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 15 %

Về FIL

 • Tên: Filecoin

 • Biểu tượng: FIL

 • Nguồn cung lưu thông: 331 754 890 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 31

 • Lưu lượng trong 24h qua: 87 647 731 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan