CRO so với MATIC so sánh

Hiện không có

Về CRO

 • Tên Cronos

 • Biểu tượng CRO

 • Nguồn cung lưu thông 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc 25

 • Lưu lượng trong 24h qua 16 611 824 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,62 %

Về MATIC

 • Tên Polygon

 • Biểu tượng MATIC

 • Nguồn cung lưu thông 8 035 303 900 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 14

 • Lưu lượng trong 24h qua 419 542 290 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,49 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan