logo-big

RUNE sang TRX Giao dịch

Hiện không có

Về THORChain

 • Tên: THORChain

 • Biểu tượng: RUNE

 • Nguồn cung lưu thông: 330 688 060 $

 • Nguồn cung tối đa: 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 75

 • Lưu lượng trong 24h qua: 21 496 618 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,96 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9,6 %

Về Tron

 • Tên: Tron

 • Biểu tượng: TRX

 • Nguồn cung lưu thông: 92 133 892 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 15

 • Lưu lượng trong 24h qua: 220 339 430 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,2 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp