WAN so với RUNE so sánh

Hiện không có

Về WAN

 • Tên Wanchain

 • Biểu tượng WAN

 • Nguồn cung lưu thông 192 701 890 $

 • Nguồn cung tối đa 210 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 431

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 253 905,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,72 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -4,5 %

Về RUNE

 • Tên THORChain

 • Biểu tượng RUNE

 • Nguồn cung lưu thông 330 688 060 $

 • Nguồn cung tối đa 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 59

 • Lưu lượng trong 24h qua 119 377 410 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -7,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan