VET so với HTR so sánh

Hiện không có

Về VET

 • Tên VeChain

 • Biểu tượng VET

 • Nguồn cung lưu thông 72 511 146 000 $

 • Nguồn cung tối đa 86 712 634 000 $

 • Xếp hạng cmc 32

 • Lưu lượng trong 24h qua 173 537 370 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 10 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 12 %

Về HTR

 • Tên Hathor

 • Biểu tượng HTR

 • Nguồn cung lưu thông 234 849 940 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 464

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 440 513,6 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 16 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 23 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan