logo-big

IOTX so với FTM so sánh

Hiện không có

Về IOTX

 • Tên: IoTeX

 • Biểu tượng: IOTX

 • Nguồn cung lưu thông: 9 540 779 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 115

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 886 764,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,32 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,4 %

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 67

 • Lưu lượng trong 24h qua: 71 678 692 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,32 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,14 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan