GRT so với PSG so sánh

Hiện không có

Về GRT

 • Tên The Graph

 • Biểu tượng GRT

 • Nguồn cung lưu thông 6 900 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 10 057 044 000 $

 • Xếp hạng cmc 56

 • Lưu lượng trong 24h qua 200 537 540 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,61 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,77 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 12 %

Về PSG

 • Tên Paris Saint-Germain Fan Token

 • Biểu tượng PSG

 • Nguồn cung lưu thông 3 111 216 $

 • Nguồn cung tối đa 20 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 560

 • Lưu lượng trong 24h qua 5 995 635,6 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,43 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan