logo-big

FET so với MATIC so sánh

Hiện không có

Về FET

 • Tên: Fetch.ai

 • Biểu tượng: FET

 • Nguồn cung lưu thông: 818 912 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 409 065 000 $

 • Xếp hạng cmc: 136

 • Lưu lượng trong 24h qua: 116 761 560 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 17 %

Về MATIC

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 10

 • Lưu lượng trong 24h qua: 521 645 670 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan