logo-big

FET so với ATOM so sánh

Hiện không có

Về FET

 • Tên: Fetch.ai

 • Biểu tượng: FET

 • Nguồn cung lưu thông: 746 113 680 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 152 997 600 $

 • Xếp hạng cmc: 299

 • Lưu lượng trong 24h qua: 52 339 570 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 16 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 26 %

Về ATOM

 • Tên: Cosmos

 • Biểu tượng: ATOM

 • Nguồn cung lưu thông: 286 370 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 22

 • Lưu lượng trong 24h qua: 145 527 790 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -8,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan