logo-big

EOS so với STEEM so sánh

Hiện không có

Về EOS

 • Tên: EOS

 • Biểu tượng: EOS

 • Nguồn cung lưu thông: 1 001 794 800 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 44

 • Lưu lượng trong 24h qua: 226 117 210 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,38 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -10 %

Về STEEM

 • Tên: Steem

 • Biểu tượng: STEEM

 • Nguồn cung lưu thông: 394 951 700 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 258

 • Lưu lượng trong 24h qua: 8 355 150,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,52 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan