logo-big

ANKR so với VGX so sánh

Hiện không có

Về ANKR

 • Tên: Ankr

 • Biểu tượng: ANKR

 • Nguồn cung lưu thông: 9 662 899 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 123

 • Lưu lượng trong 24h qua: 12 098 289 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,0073 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -7,2 %

Về VGX

 • Tên: Voyager Token

 • Biểu tượng: VGX

 • Nguồn cung lưu thông: 278 482 210 $

 • Nguồn cung tối đa: 279 387 970 $

 • Xếp hạng cmc: 168

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 647 400,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan