ALGO so với KLAY so sánh

Hiện không có

Về ALGO

 • Tên Algorand

 • Biểu tượng ALGO

 • Nguồn cung lưu thông 6 886 814 000 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 31

 • Lưu lượng trong 24h qua 84 126 176 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,54 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5,6 %

Về KLAY

 • Tên Klaytn

 • Biểu tượng KLAY

 • Nguồn cung lưu thông 2 984 423 100 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 61

 • Lưu lượng trong 24h qua 55 743 489 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,0039 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,73 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan