1INCH so với BAKE so sánh

Hiện không có

Về 1INCH

 • Tên 1inch Network

 • Biểu tượng 1INCH

 • Nguồn cung lưu thông 571 761 590 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 92

 • Lưu lượng trong 24h qua 47 612 183 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -12 %

Về BAKE

 • Tên BakeryToken

 • Biểu tượng BAKE

 • Nguồn cung lưu thông 193 529 290 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 360

 • Lưu lượng trong 24h qua 18 863 473 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,49 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -12 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan